شعر در مورد اسم آزاده

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 13:41

شعر در مورد اسم آزاده

شعر در وصف اسم آزاده,شعر در مورد اسم آزاده,شعر درباره اسم آزاده,شعر درمورد اسم آزاده,شعر درباره ی اسم آزاده,شعر برای اسم آزاده,شعری در وصف اسم آزاده,شعری در مورد اسم آزاده,شعری درباره اسم آزاده,شعری درمورد اسم آزاده,شعری درباره ی اسم آزاده,شعری برای اسم آزاده

شعر در مورد اسم آزاده

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم آزاده برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 می آرد شرف مردی پدید

آزاده نژاد از درم خرید

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر در وصف اسم آزاده

 سر آزاده تاج زرنگارست

دل آسوده تخت پادشاهی است

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر در مورد اسم آزاده

 آزاده نخوانند گرفتارهوا را

گرصاحب صددل چو صنوبر شده باشد

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر درباره اسم آزاده

 زشت بود بودن آزاده را

بنده طوغان و عیال ینال

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر درمورد اسم آزاده

 بشکست و بکند سرو آزاده

بنشاند به جای او سپیداری

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر درباره ی اسم آزاده

 دست کوته کن چو خواجو از جهان آزاده وار

سرو تا کوتاه دستی پیشه کرد آزاده است

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر برای اسم آزاده

 ای خرد مست لعل چون می تو

ما ز آزاده ابروی خوی تو

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعری در وصف اسم آزاده

 به پستی نیز معراجیست گر آزاده ئی (بیدل)

صدای آب شو ساز ترقی کن تنزل را

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعری در مورد اسم آزاده

 خموشی غیر افسردن چه گل ریزد بدامانت

اگر آزاده ئی با ناله کن پیوند اعضا را

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعری درباره اسم آزاده

 ز اوج اعتبار آزاده ام گرد ره فقرم

نباشد دامن کوتاه من مغرور چیدنها

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری درمورد اسم آزاده

 حوادث عین آسایش بود آزاده مشرب را

که چین موج دارد از شکست خویش جوهرها

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعری درباره ی اسم آزاده

 قید هستی نیست مانع خاطر آزاده را

در دل مینا برون گردیست رنگ باده را

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعری برای اسم آزاده

 نیست سرو از بی بری ممنون احسان بهار

بار منت خم نسازد گردن آزاده را

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر در وصف اسم آزاده

 نیست ممکن رنگ را با بوی گل آمیختن

کم رسد گرد کدورت دامن آزاده را

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر در مورد اسم آزاده

 (بیدل) از درد سر پست و بلند آزاده ایم

وضع همواری جبین ما زصندل ریخته است

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر درباره اسم آزاده

 قطره آبی که داری خون کن و گوهر مبند

تهمت آرام داغ طینت آزاده است

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعر درمورد اسم آزاده

 خام طبعان از افشار رنج دهر آزاده اند

پختگی انگور را زندانی خم کرده است

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر درباره ی اسم آزاده

 خار راه اهل بینش جلوه اسباب نیست

از کمند الفت مژگان نگه آزاده است

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر برای اسم آزاده

 الفت آرام چون سد ره آزاده است

پای خواب آلوده دامان صحرا جاده است

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعری در وصف اسم آزاده

 هر که دیدیم از تعلق در طلسم سنگ بود

یکشرر آزاده ئی از خود جدائی برنخاست

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعری در مورد اسم آزاده

 شبنم بنیم چشم زدن جوهر هواست

آزاده بیدلی که همان اشک آه اوست

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعری درباره اسم آزاده

 رنگ حال سرو قمری بین که در گلزار دهر

خاکساران زیر طوق و سرکشان آزاده اند

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعری درمورد اسم آزاده

 آزاده است نور دل ازاقتباس غیر

قطع نظر زمنت خورشید و مه کنید

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعری درباره ی اسم آزاده

 جای رحم است گر آزاده مقید گردد

آب در کسوت آئینه چها می بیند

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعری برای اسم آزاده

 ازشکست ساغر مینا صدا آزاده است

در لباست نیست رنگی تا دهد تغییر جنگ

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر در وصف اسم آزاده

 (بیدل) به بندنی گرهی نیست ناله را

آزاده ایم اگر همه در چاه رفته ایم

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر در مورد اسم آزاده

 فکر تعلق جسدم نیست چون نفس

عمریست خدمت دل آزاده میکنم

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر درباره اسم آزاده

 پوشیده دار جوهر آزاده مشربی

خود را هم از گذشتگی خود خبر مکن

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر درمورد اسم آزاده

 از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر درباره ی اسم آزاده

 به بندگی قدش سرو معترف گشتی

گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعر برای اسم آزاده

 صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام

چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعری در وصف اسم آزاده

 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعری در وصف اسم آزاده

 آن لعل در آبگینه ساده بیار

و آن محرم و مونس هر آزاده بیار

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعری در وصف اسم آزاده

 زبان سوسن آزاد بین که هست دراز

ولیک برخی آزاده ئی که خاموشست

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعری درباره اسم آزاده

 بر سرو سوسن از چه زبان می کند دراز

آزاده راز طعن زبان آوران چه غم

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعری درمورد اسم آزاده

 چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد:

تن درست و خوی نیک و نام نیک وخرد

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعری درباره ی اسم آزاده

 گفت: هنگامی یکی شهزاده بود

گوهری و پر هنر آزاده بود

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعری برای اسم آزاده

 ای سرو پای بسته، بآزادگی مناز

آزاده من، که از همه عالم بریده ام

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر در وصف اسم آزاده

 نیست در خاطر مرا اندیشه از گردون، رهی

رهرو آزاده را، پروای رهزن نیست نیست

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد اسم آزاده

 چو مفلسی که به دنبال کیمیا گردد

جهان بگشتم و آزاده ای نگشت پدید

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر درباره اسم آزاده

 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نیست

سرو چمنم، شکوه ای از خار و خسم نیست

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر درمورد اسم آزاده

 در آتش از دل آزاده ام، ولی غم نیست

پسند خاطر آزادگان، پسند من است

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر درباره ی اسم آزاده

 گنجینه ای ز معتمدالدوله مانده باز

گنج پدر به زاده آزاده میرسد

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر برای اسم آزاده

 آزاده خوی بودی و آزاد زیستی

جان باختی که برفکنی رسم بندگی

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعری در وصف اسم آزاده

 یا رب چون من افتاده ای کو؟

افتاده آزاده ای کو؟

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعری درباره اسم آزاده

در سر ندارم هوسی، چشمی ندارم به کسی،

آزاده ام من

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعری درمورد اسم آزاده

 دیدی این روزگار سفله نواز

چون گرفت از تو جان آزاده

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعری درباره ی اسم آزاده

کسی کند تن آزاده را به بند اسیر؟

کسی کند دل آسوده را به فکر فگار

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعری برای اسم آزاده

 گر سفله به مال و جاه از آزاده بهست

سگ نیز به صید از آدمیزاده بهست

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر در وصف اسم آزاده

 هیچ دانی از چه باشد قیمت آزاده مرد

بر سر خوان خسیسان دست کوته کردنست

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر در مورد اسم آزاده

 ای دریغا آن پریرو از نهیب چشم بد

سوسن آزاده را در زیر سیسنبر کند

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر درباره اسم آزاده

 از سر لطف و ظریفی خوش بزی

همچو سوسن تازه یی آزاده وار

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر درمورد اسم آزاده

 گر بد کنند با ما ما نیکویی کنیم

زیرا که پاک نسبت و آزاده زاده ایم

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر درباره ی اسم آزاده

 اندر حضر نباشد آزاده را خطر

وندر حجر نباشد یاقوت را بها

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر برای اسم آزاده

 در چنین حالی چنین آزاد مردی کرد او

می ندیدم در جهان پیری ازو آزاده تر

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعری در وصف اسم آزاده

 نی که سالی صدهزار آزاده گردد منقطع

هم دریغی نیست گر ما نیز چون ایشان شویم

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعری در مورد اسم آزاده

 شاید ار دیده آزاده گهر بار شود

چون شدستند همه بی گهران با گهران

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعری درباره اسم آزاده

 آزادگان به عشق خیانت نمی کنند

او را خصال مردم آزاده خو نبود

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری درمورد اسم آزاده

 شهریارا سر آزاده نه سربار تن است

چه ضرورت که دم از سر مگوئی بزنیم

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعری درباره ی اسم آزاده

 بگسل از طول امل سر رشته پیوند دل

گردن آزاده در قید رسن باشد چرا

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری برای اسم آزاده

 بار منت بر نمی تابد دل آزاده ام

دل سیه می گردد از پرداز روشنگر مرا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در وصف اسم آزاده

 بر دل آزاده من فکر مهمان بار نیست

از دل خود روزی آماده است مهمان مرا

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر در مورد اسم آزاده

 نیست احسان، بنده کردن مردم آزاده را

بخل منعم می کند بیش از کرم ممنون مرا

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر درباره اسم آزاده

 سرد مهری نوبهار مردم آزاده است

در خزان سرسبزی افلاک باشد سرو را

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر درمورد اسم آزاده

 این سخن را سرو می گوید به آواز بلند

جامه از پیکر بروید مردم آزاده را

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر درباره ی اسم آزاده

 دل شود شاد از شکست آرزو آزاده را

این سبو از خود برآرد در شکستن باده را

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر برای اسم آزاده

 تا به روی پرده سوز یار چشم افکنده است

نیست پروای دو عالم صائب آزاده را

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعری در وصف اسم آزاده

 چون تویی هرگز نبیند عالم فرزانه بین

چون تویی هرگز نزاید گنبد آزاده زای

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعری در مورد اسم آزاده

 ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

کو دل آزاده ای کز تیغ او مجروح نیست

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعری درباره اسم آزاده

 کوه غم بر خاطر آزاده ما بار نیست

خنده رو چون کبک در دامان کهساریم ما

شعر در مورد اسم آزاده

شعر در مورد کسوف

یکشنبه 26 آذر 1396 ساعت 01:29

شعر در مورد کسوف

شعر در مورد کسوف،شعر در مورد خسوف،شعر درباره کسوف،شعر درباره خسوف،شعر کسوف،شعر در مورد کسوف،شعر درباره کسوف،شعر در مورد خسوف،شعر درباره خسوف،شعر در وصف کسوف،شعر کسوف از سعدی،شعر کسوف از مولوی،شعر کسوف از سعدی،شعر کسوف از دیوان انوری،شعر کسوف از دیوان دهلوی،شعر کسوف از دیوان شمس،شعر کسوف از دیوان خاقانی،شعر کسوف از دیوان سنایی،شعر کسوف از دیوان صائب،شعر کسوف از دیوان عطار،شعر کسوف از دیوان قاآنی،شعر کسوف از دیوان محتشم کاشانی،شعر کسوف از مثنوی معنوی،شعر کسوف از دیوان ناصر خسرو،شعر کسوف از هفت پیکر نظامی،شعر کسوف از مخزن السرار نظامی،شعر کسوف از دیوان وحشی بافقی،شعر کسوف از هفت اورنگ جامی،شعر کسوف از دیوان عرفی شیرازی،شعر کسوف از سفرنامه ناصر خسرو،شعری درباره کسوف،شعر در مورد کسوف ماه،شعری زیبا در مورد کسوف،دانلود شعر در مورد کسوف،شعر کسوف از سلمان هراتی،شعر کسوف سجاد شاکری،شعر درباره کسوف از سعدی،شعر درباره کسوف،شعر درباه کسوف از مثنوی،شعر درباره کسوف از عطار،شعر درباره کسوف از بافقی،شعر در مورد کسوف از انوری،شعر در مورد کسوف از دهلوی،شعر در مورد کسوف از شمش،شعر در مورد کسوف از خاقانی،شعر در مورد کسوف از صائب،شعر در موردکسوف از کاشانی،شعر در مورد کسوف و ماه گرفتگی،شعر نو کسوف,شعر نو در وصف کسوف،شعر نو در مورد کسوف

شعر در مورد کسوف

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد کسوف برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شعر در مورد کسوف

آفتابی کز کسوف حادثات / دامن جاهش نپذرفتست گرد
گفته رایش در شب معراج جاه / آفتاب و ماه را کز راه برد

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد خسوف

کسوف، عزّت خورشید را نمی‌کاهد / خسوف رخ بدهد هم، قمر نخواهد مرد!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درباره کسوف

آنی که بری کسوف از شمس / آن شمس نه‌ای که در کسوفی

در آحادیم ای مهندس / تو ساکن خانه الوفی

ای آحادی الوف را باش / کاین جا تو به منزل مخوفی

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر درباره خسوف

آن دم که کسوف شده بود

آفتابگردان ها …

چه خندان ومضطرب

به تو خیره شده بود ند

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر کسوف

چگونه می گویند:

رنگین کمان هدیه به چشمانیست که تا پایان باران را همراهی می کنند؟

.

.

.

من

تنها کسی بودم که باران ِ چشمهایم را همراه بودم اما

.

.

.

رنگین کمانی نیست!!!

.

.

.

شاید نکته در وجود ِآفتاب ِ چشمان ِ توست کهکسوف کرده اند.

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد کسوف

خورشید کسوف فنا نبیند / تا قصر ترا پرده دار باشد

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر درباره کسوف

بگیر مرا از کسوف چشمهایت در آن لحظه که

صید می کنی شاه ماهی شعرت را از رود افکار شاعری که من نمی شناسمش

-تا هدر نروم-

و تو گویا قصد نداری دیگرعوض کنی آب تنگ ماهی قرمز کوچک شعر مرا

آری چشمهایت در نیم کره مغز من کسوف خواهد کرد

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر در مورد خسوف

برنمی آید زتشویش کسوف / آفتاب کشور ایام ما

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

ماه راهش خسوف نپذیرد / شمس شرعش کسوف نپذیرد
برتر از فرش و عرش قدرش بود / قمه عرش زیر صدرش بود

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر در وصف کسوف

آنکه دل برد و در پس پرده کینه نهان کرد

چه داند که خورشید خاموش نتوان کرد

همچون کسوف

آرزوها به سیاهی رفت

امید‌ به زندگی رنگ باخت…

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر کسوف از سعدی

در کسوف خاطراتم
چه باک از سکوت
و تیرگی
که آهنگ آهنگ توست
و بی گناه کودکی درون من
که تو راندیش
و رماندیش
ومن
که دوباره مرد می شوم

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر کسوف از مولوی

آفتاب صفای صفه او / ایمن از وصف کسوف و زوال
ذره های هوای غرفه او / سر بسر نور آفتاب مثال

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر کسوف از دیوان انوری

مهر رنگی چو در کسوف شود / به لآلی معانی آبستن
چون شود جفت بحر قار سزد / زاید از وی معانی روشن

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر کسوف از دیوان دهلوی

وقتی خورشید هست
ماه زیبا نیست
درختان سرزمین ما
با کاسه های برگ
گدایی می کنند نور خورشید را
و ناگاه ماه می رباید آن همه نور را
خورشید ، ماه ، زمین در یک خط نمی گنجد
و اگر گنجید
می شود کسوف

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر کسوف از دیوان شمس

ارمغانش سایه
لطفش خواب
و سرانجامش مرگ
در هجوم سایه ها
سپری باید ساخت
خواب را به خواب باید برد
مرگ را به گور باید کشاند
و ماه را با سنگ باید زد
در کسوف نفس گیر عشق به هوای تو باید زیست
در کسوف عشق
نماز آیات باید خواند
یا نماز حاجات؟

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر کسوف از دیوان خاقانی

خورشید چو در کسوف آید / نی عیش بود نه شادمانی
تا هست از او به یاد نارند / ای وای چو او شود نهانی

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر کسوف از دیوان سنایی

آفتاب ار کلبه بدخواه او روشن کند / روز دوران از کسوف کل شب دیجور باد
زهره گر در مجلس بزمش نباشد بربطی / در میان اختران چون زاد فی الطنبور باد

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر کسوف از دیوان صائب

شکاف میان وصال هامان،
کنایه از گذار روزگاران است!
کنایه از تکرار!
کنایه از عادت!
کنایه از کاهش کیمیای عشق، در اصطکاک زندگی و روزمرگی!
و در یک کلام: “کسوف روشنی!”

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر کسوف از دیوان عطار

میان سخت کولاکیِ زمستانیت
و آه من
کسوف خوف باریست

رد پایم بر برف
و رد پایت آنطرف تر
-درست یک قدم آنطرف تر-
خطی موازی را می کند ترسیم

میان من و تو
ماهی ست خاموش و مغرور

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر کسوف از دیوان قاآنی

آفتاب ار بی اجازت بگذرد بر بام او / روز دوران از کسوف کل شب دیجور باد
فضله ای کز خاک دیوارش به باران حل شود / در خواص منفعت چون فضله زنبور باد

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر کسوف از دیوان محتشم کاشانی

میان رد انگشتانت
– که میگوید دوستم می داری –
و آه من
– که می گوید دوستت می دارم –
کسوف خوف باریست

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر کسوف از مثنوی معنوی

ور در شود بر وزن بدخواهت آفتاب / گرد کسوف گرد جمالش نشسته باد
ور زهره جز به بزم تو خنیاگری کند / جاوید دف دریده و بربط شکسته باد

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر کسوف از دیوان ناصر خسرو

چو رای روشن او باشد آفتاب سپهر / گر آفتاب امان یابد ز کسوف و زوال
هلال چرخ معالیش منخسف نشود / از آنکه راه نباشد خسوف را به هلال

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر کسوف از هفت پیکر نظامی

همه جا سرد وسکوت است
وخورشید کسوف
کافران پرده زده بر رخ نور
وتمامی زن ومرد از ایل
طبل ونقاره زنان
ایستاده است جماعت به نماز
وهزاران سال است
همه در ذکر وقنوت است زمین
منتظر مانده نماز این گره را بگشاید
به ستایش
به نماز
روزنی باز نشد
نه
جوان می خواهد
سیصد وسیزده تن
سیصد وسیزده مهتاب
که سرشار زخورشید شوند
بشکافند سحر
جمعه به روییدن ماه
به تماشای سحر برخیزند
صبح را بگشایند
وعدالت آغاز

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر کسوف از مخزن السرار نظامی

احتساب تقوی او دید ناگه کز کسوف / آفتاب اندر حجاب مه شد از بی چادری
از رخش هر روز فال مشتری گیرد جهان / کیست آن کو نیست فال مشتری را مشتری

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

زهستی هر چه اندیشی غبار دل مهیا کن / کسوف آفتاب آئینه عرض نفس باشد
درین محفل حیا کن تا گلوی ناله نخراشی / نفس هم کم خروشی نیست گر فریادرس باشد

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر کسوف از هفت اورنگ جامی

سرد است روابط جهان فکری کن
قهرند زمین و آسمان فکری کن
آن دختر بکر حوروش هرزه شده
افتاده میان این و آن فکری کن
دین را سر نیزه ریا می بینم
ای مالک اشتر زمان فکری کن
در چهره زاهدان دگر نوری نیست
ایمان شده راه کسب نان فکری کن
چندی است که ساجد خلایق شده ایم
ای قبله نمای انس و جان فکری کن
حجاج همه راهی ترکستان اند
از بهر نجات کاروان فکری کن
دیگر همه یقینمان شک شده است
ای رافع هر ظن و گمان فکری کن
خورشید علی ز دینمان رخ پوشید
این است کسوف شیعیان فکری کن

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر کسوف از دیوان عرفی شیرازی

در آفتاب نبینی که شد اسیر کسوف / چو تیغ زنگ زده در میان خون آمد
میار طعنه در آن کش سموم بادیه سوخت / که آن سفر ز عذاب سقر فزون آمد

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر کسوف از سفرنامه ناصر خسرو

ای رفته آفتاب شما در کسوف خاک / چون تخته محاسب از آن خاک بر سرید
رفت آفتاب و صبح ره غیب درنوشت / چو میغ و شب پلاس مصیبت بگسترید

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعری درباره کسوف

روشنتر از خورشید ،
جایی است به من نزدیک.
همین حوالی….
در مدار درخشان نگاهت ،
به خدا سوگند
چشمانت را که می بندی
درون سیاره جانم کسوف خواهد شد.
مرا طاقت این تقارن ها نیست
نزدیک شو…….

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد کسوف ماه

فهمیدم آخرش جَرَیانِ کسوف را
شرمنده از جمال تو خورشید ، قایم است

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری زیبا در مورد کسوف

شبیه خونِ جغد
در کسوفِ دشت
رأس ساعت مهتاب

سه گانه یِ تحریف باغ بود!

بغضِ دشت، گل را شکست
من، اشک ریزِ باغ شدم
پاییز بر من نِشست!

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

دانلود شعر در مورد کسوف

روز کسوف ار کند قصد بدوزد به تیر / قبه سیمین ماه بر سپر آفتاب
گاه ز فیض کفش، خاک مرصع بساط / گاه ز گرد رهش روز معنبر نقاب

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر کسوف از سلمان هراتی

همچو جانی خالی از اعراض و اشباه جهان / آفتاب و آسمانی بی کسوف و بی غبار
اینهمه ز اقبال و علم اوست ورنه در جهان / یوسفان بی خرد بسیار بینم دلفگار

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر کسوف سجاد شاکری

کسوف چشمانم
مزمن است
شاید زمان من
اینجا
متوقف شده

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر درباره کسوف از سعدی

رو به رویم نشسته ای؛
سیگارم را روشن میکنم
کام میگیرم
و کسوف می شود!
پشت دود ها پنهان میشوی
غم عالم به دلم می ریزد…
سیگارم را خاموش میکنم
یک لحظه ندیدنت
کار من نیست…؟!

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درباره کسوف

کسوف هرگز به پوشاندن طلعت خورشید توانا نیست. هر چه هست پندار چشم ماست.

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباه کسوف از مثنوی

به نماز ِ وحشت
ایستاده ملکوت
چه کسوف ِ سبزی
سایه ات ریخته روی خورشید .

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر درباره کسوف از عطار

خورشید

کسوف کرد

قاصدکی

بیخبر

به شانه ام زد

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر درباره کسوف از بافقی

خورشید کسوف می کند

وقتی می شنود

صدای پایت را

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در مورد کسوف از انوری

برون آیند آخر رو سیاهان بر ولی نعمت / کسوف آفتاب بی زوال از ماه می باشد
شب زلفی که صد روز قیامت در بغل دارد / به چشم بخت خواب آلود من کوتاه می باشد

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر در مورد کسوف از دهلوی

وگرچه کاسه زرین ماه می بینی / سیاه کاسگیش در کسوف شد پیدا
چو داس ماه نو از بهر آن همی آید / که تا چو خوشه سر خلق بدرود ز قفا

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر در مورد کسوف از شمش

راست بگویمت
به شیطنت چشمانت سوگند
نیازمندتر از
پرنده به پرواز
عطشناک تر از
آینه به نور
دوستت می دارم
ونیز
نیک می دانم
تا ابدیت خدا
سایه هیچ ماهی
خورشید ملکت عشقت
بر اقلیم قلبم را
کسوف نخواهد کرد

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر در مورد کسوف از خاقانی

کسوف بهانه ای ست
برای کرشمه ی
خورشید!

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر در مورد کسوف از صائب

زانکه بر چرخ خلافت آفتاب خسروان / از کسوف مرگ چهرش رنگ نیلوفر گرفت
زین پیام جانگزا دارای گردون آستان / از تلهف آستین بر خون فشان عبهر گرفت

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر در موردکسوف از کاشانی

گفتی کسوف یافت مگر خورشید / از بس طپانچه بر مه انور زد
گفتمش ناله از چه کنی چندین / کافغانت بر به جان من آذر زد

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد کسوف و ماه گرفتگی

به کسوف اندر پیوسته نپاید خورشید / به وبال اندر همواره نماند اختر
رمضان عمر ملک نیست که ماند جاوید / بلکه چون خصم ولیعهد بود زودگذر

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر نو کسوف

کسوف شمس و قمر نیست جز ز پستی ما / از آنکه در کره خاکمان بود مسکن
همیشه ماه به یک حالتست و ما او را / گهی به شکل کمان دیده گه به شکل مجن

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر نو در وصف کسوف

بعدازقتل
به جای سوگ
آسمان درپرواز
ماه درنور
روبه
خسوف
وبی شک به دنبال آن
کسوف.

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر نو در مورد کسوف

پرنده پر کشید

آفتاب را در آغوش کشید

فردا تیتر درشت روزنامه ها:

” کسوف غیر منتظره خورشید برای اولین بار”

شعر در مورد کسوف

شعر در مورد اسم نوشین

پنج‌شنبه 23 آذر 1396 ساعت 17:48

شعر در مورد اسم نوشین

شعر در مورد اسم نوشین,شعر درباره اسم نوشین,شعر با اسم نوشین,شعر با کلمه نوشین,شعر برای اسم نوشین,شعری با اسم نوشین,شعری با کلمه نوشین,شعر درباره اسم نوشین,شعر در مورد اسم نوشین,شعر با نام نوشین

شعر در مورد اسم نوشین

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم نوشین برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 نوشین لب من

وای از شب من 

 جان ریزم به پای تو، میمیرم برای تو، دیگر چه خواهی

دل سوی تو بنگرد، با یاد تو بگذرد، روز و شب من، نوشین لب من

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد اسم نوشین

 بوسه نوشین همی بخش از عقیق

باده نوشین همی نوش ای پسر

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر درباره اسم نوشین

 تو شادی زانکه روی ویس دیدی

ز نوشین لب سخن نوشین شنیدی

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر با اسم نوشین

 چو نوشین باده را در پرده بستی

خمار باده نوشین شکستی

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر با کلمه نوشین

 چو نوشین می اندر دهن ریختند

به خوش خواب نوشین در آویختند

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر برای اسم نوشین

به خواب خوش نهاده سر به بالین

به خنده لعل نوشین کرد نوشین

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعری با اسم نوشین

 دم نوشین عیسوی داری

زهر زراق مفتعل چه خوری

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعری با کلمه نوشین

 می نوشین و نوشا نوش مستان

در اردو هایاهوی ترکان

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر درباره اسم نوشین

 مست از شراب نوشین

جانا بیا و بنشین

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر در مورد اسم نوشین

 خواب نوشین بامداد رحیل

باز دارد پیاده را ز سبیل

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر با نام نوشین

 شهنشه اویس، آفتاب سلاطین

سرافسر ملک نوشین روانی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد اسم نوشین

 چو با اندیشه لعلش فتادی

لب نوشین ساغر بوسه دادی

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درباره اسم نوشین

 حقا که خوشست نوش کردن

بر چهره تو شراب نوشین

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر با اسم نوشین

 زان سخنها دیده نوشین روان

کرد در دم اشک چون باران روان

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر با کلمه نوشین

 عقیقین بود سنگ کوهساران

چو نوشین بود آب جویباران

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر برای اسم نوشین

 به پای کوه نوشین رودباری

به گرد رود زرین مرغزاری

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعری با اسم نوشین

 ای آنکه به رخساره ارغوانی

نوشین لبی و شیرین زبانی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعری با کلمه نوشین

 مرا از خواب نوشین دوش بجهاند

سحرگاهان یکی زین زنگیانت

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره اسم نوشین

 دگر باره نوشابه هوشمند

ز نوشین لب خویش بگشاد بند

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر در مورد اسم نوشین

 اباهای نوشین عنبر سرشت

خبر داده از خوردهای بهشت

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با نام نوشین

 چو نوشین می اندر دهن ریختند

به خوش خواب نوشین در آویختند

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر در مورد اسم نوشین

 لب نوشین او مسیحادم

با میانی چو رشته مریم

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر درباره اسم نوشین

 بیار و باده نوشین روان بنوش که هست

به جنب جام می لعل ملکت جم هیچ

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر با اسم نوشین

 همه خون دل خلق است درین ساغر

که دهد ساقی دهرت چو می نوشین

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر با کلمه نوشین

 باشد که بینم از رخ نسرین او نشان

باشد که یابم از لب نوشین او جواب

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر برای اسم نوشین

 لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

داغ دل بود به امید دوا بازآمد

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعری با اسم نوشین

 طبع یار نازنین در خواب نوشین سحر

ناله فریاد خوانان برنتابد بیش ازین

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعری با کلمه نوشین

 بحر دیدستی که خیزد گاو عنبر زای او

گاو بین زو بحر نوشین هر زمان انگیخته

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر درباره اسم نوشین

 باده می نوشم و خون از جگرم می جوشد

زانکه بی لعل توام باده نوشین نیشست

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد اسم نوشین

 جان فشانان که چو شمع از سر سر برخیزند

یکنفس بی می نوشین نتوانند نشست

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر با نام نوشین

 بده آن باده نوشین که ندارم سرخویش

کانکه از خویش کند بیخبرم خویش آنست

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر در مورد اسم نوشین

 بیا و باده نوشین روان بنوش که هست

بجنب جام می لعل ملکت جم هیچ

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر درباره اسم نوشین

 ز بهر دفع خمارم که می تواند رفت

که جرعه ئی می نوشین خوشگوار آرد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر با اسم نوشین

 مجلسیانرا ز جام باده نوشین

کام دل خسته از شراب برآمد

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر با کلمه نوشین

 خوشا وقتی که مستان جام نوشین

بیاد چشمه نوش تو نوشند

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر برای اسم نوشین

 گر وعده ات بملکت نوشیروان دهند

بگذر ز وعده و می نوشین روان بگیر

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعری با اسم نوشین

 چون بنوشیدم از آن باده نوشین قدحی

لعل شکر شکنش بانگ برآورد که نوش

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعری با کلمه نوشین

 می نوشین روان در ده که بگرفت

چو خسرو ملکت نوشیروان گل

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره اسم نوشین

 خون دل تا چند نوشم باده نوشین بیار

تا بشویم جامه جانرا بآب چشم جام

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد اسم نوشین

 یا رب آن باده نوشین ز کجا آوردند

که چنان مست ببردند ز مجلس دوشم

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر با نام نوشین

 از باده نوشین لبت مست و خرابیم

وز نرگس مخمور تو در عین خماریم

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد اسم نوشین

 یاران ز جام باده نوشین فتاده مست

خواجو از آن دو نرگس مخمور مستشان

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر درباره اسم نوشین

 ز جام لعل سمن عارضان سیمین بر

می مروق نوشین ارغوانی کو

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر با اسم نوشین

 دردا که نیست ز آن بت نوشین لب

ما را نه بوسه ای و نه آغوشی

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر با کلمه نوشین

 مرا ز باده نوشین، نمی گشاید دل

که می بگرمی آغوش یار باید و نیست

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر برای اسم نوشین

 آتش انگیز بود باده نوشین، گوئی

نفس گرم رهی، از دل پیمانه دمید

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری با اسم نوشین

 خواب از خمار باده نوشین بامداد

بر بستر شقایق خودروی خوشترست

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعری با کلمه نوشین

 همچو مستسقی بر چشمه نوشین زلال

سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر درباره اسم نوشین

 چو هر چه می رسد از دست اوست فرقی

نیست میان شربت نوشین و تیغ زهرآلود

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر در مورد اسم نوشین

 بامدادش بین که چشم از خواب نوشین برکند

گر ندیدی سحر بابل در نگارستان چین

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر با نام نوشین

 تن درست چه داند به خواب نوشین در

که شب چگونه به پایان همی برد رنجور؟

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر در مورد اسم نوشین

 نوشین روان و حاتم طایی که بوده اند

هرگز نبوده اند به عدل و سخای تو

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر درباره اسم نوشین

 دمی نرگس از خواب نوشین بشوی

چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر با اسم نوشین

 چو بیند کسی زهر در کام خلق

کیش بگذرد آب نوشین به حلق

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر با کلمه نوشین

 سلطان اویس داور دین کز کمال عدل

در سلطنت قواعد نوشین روان نهاد

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر برای اسم نوشین

 سلطان، معز دنیی و دین، کز نسیم عدل

نوشین روان به قالب نوشیروان دهد

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعری با اسم نوشین

 به رنگ لعل تو ای گل پیاله های شراب

چو لاله بر لب نوشین جویبارانند

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعری با کلمه نوشین

 جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید

اگر به چشمه نوشین بامداد رسی

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره اسم نوشین

 لعل نوشین خنده ات کار مسیحا می کند

یعنی از عیسی بمیرد باز احیا می کند

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد اسم نوشین

 گفتم رهی را، که امشب چه خواهی؟

گفت آنچه خواهد نوشین لب من

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر با نام نوشین

 ای باده نوشین، نگشائی دل ما را

مشکل، که کسی چاره کند مشکل ما را

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر در مورد اسم نوشین

 به لبت، کز می نوشین هوس انگیزترست

کز غمت، باده ز خوناب جگر مینوشم

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره اسم نوشین

 چون به ما نگری، غم دل ببری

کز باده نوشین تری

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر با اسم نوشین

 در کمال خرسند، نیش غم توان خوردن

گر به خنده بگشایی آن دو لعل نوشین را

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر با کلمه نوشین

 بوسه آخر نزدم آن دهن نوشین را

لب فرهاد نبوسید لب شیرین را

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر برای اسم نوشین

 تو و آن خنده ای که نوشین است

من و این گریه ای که قانون است

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعری با اسم نوشین

 دل ز نوشین دهنت کامروا خواهد شد

تشنه کامی به لب آب بقا خواهد رفت

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعری با کلمه نوشین

 صحبت نوشین لبان دل مردگان را زنده کرد

کز دم جان بخش اعجاز مسیحا کرده اند

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر درباره اسم نوشین

 چو شاهدان شکرخنده در حدیث آیند

تو در مشاهده آن دهان نوشین باش

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر در مورد اسم نوشین

 فروغی از لب نوشین او مگر دم زد که شهره

در همه شهر است شعر شیرینش

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر با نام نوشین

 دیشب به خواب شیرین نوشین لبش مکیدم

در عمر خود همین بود خواب خوشی که دیدم

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر در مورد اسم نوشین

 بیا، که بزم طرب ساخت، خوان عشق نهاد

برای ما لب نوشین شکر افشانش

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر با نام نوشین

 خیز، کز لعل یار نوشین لب

به کف آریم جام نوش گوار

شعر در مورد اسم نوشین

عکس شب یلدا 96

چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 22:28

عکس شب یلدا

در این مطلب از سایت جسارت دانلود عکس شب یلدا مبارک عاشقانه با متن با کیفیت بالا برای پروفایل را برای شما عزیزان تهیه نموده ایم.امیدواریم که مورد عنایت شما عزیزان قرار گیرد

عکس شب یلدا،عکس شب یلدا با کیفیت بالا،عکس شب یلدا جدید،عکس شب یلدایی،عکس شب یلدا 1392،عکس شب یلدا بازیگران،عکس شب یلدا مبارک،عکس شب یلدای بازیگران،عکس شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدا با متن،عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا،عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا،عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا،عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا،دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا،عکس با کیفیت بالا از شب یلدا،عکس شب یلدا جدید 94،عکسهای شب یلدا جدید،عکس نوشته شب یلدا جدید،عکس تبریک شب یلدا جدید،جدیدترین عکس شب یلدا،جدیدترین عکس های شب یلدا،عکس های جدید برای شب یلدا،دانلود عکس شب یلدا جدید،عکس دسر شب یلدا جدید،عکس شب یلدایی عروس،عکسهای شب یلدایی،عکس شب یلدا،عکس شب یلدا بازیگران 94،عکس شب یلدا بازیگران ایرانی،عکس شب یلدا بازیگران93،عکس شب یلدا بازیگران ۹۴،عکسهای شب یلدا بازیگران،عکس های شب یلدای بازیگران،عکس بازیگران در شب یلدا،عکس بازیگران در شب یلدا 94،عکس شب یلدا مبارک باد،عکس های شب یلدا مبارک،عکس نوشته شب یلدا مبارک،عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک،دانلود عکس شب یلدا مبارک،عکس از شب یلدا مبارک،عکس متحرک شب یلدا مبارک،عکس شب یلدا پیشا پیش مبارک،شب یلدا مبارک با عکس،عکس شب یلدای بازیگران 94،عکس شب یلدای بازیگران ایرانی،عکس شب یلدای بازیگران 93،عکسهای شب یلدای هنرمندان،عکسهای شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدای عاشقانه،عکس شب یلدا عاشق،عکس نوشته شب یلدا عاشقانه،دانلود عکس شب یلدا عاشقانه،عکس تبریک شب یلدا عاشقانه،عکس شب یلدا با متن عاشقانه،عکس عاشقانه از شب یلدا،عکس عاشقانه برای شب یلدا،عکس شب یلدا با متن زیبا،عکس شب یلدا همراه با متن،عکس با متن برای شب یلدا،متن تبریک شب یلدا با عکس،عکسهای شب یلدا با متن،عکسهای شب یلدا همراه با متن،عکس متناسب با شب یلدا،عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

 شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره

بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

شب شادی وشـــور و مهربانی است

زمـــــــان همدلی و همزبانی است

عکس عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین , عکس های عاشقانه لب دادن , عکس عاشقانه دختر و پسر , عکس عاشقانه دونفره

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا، شب شعر، شب حافظ شب شور

شب یلدا، شب سرد، شب طولانی اما بی‌درد

شب یلدا، شب خرمالو، هندونه و خیار سبز

شب یلدا، کوچیکا و بزرگترا زیر یک سقف

شب یلدا، شب فال، فال حافظ، فال حال

شب یلدا، شیشه‌ها بخار دارن کرسیا گرما دارن

شب یلدا، شب آجیل، شب فندق و بسته‌های دربسته و بادومای تلخ

شب یلدا، شب قصه‌های مادربزرگ و پدربزرگ

شب یلدا، شب انار دون‌کرده و گلپر و دلار سبز

شب یلدا، شده حالا تلویزیون و دی‌وی‌دی و ماهواره‌ها

شب یلدا، همه از هم سوا شدن

شب یلدا، به‌جای بابابزرگ و مادربزرگ

یه‌ور سفره کامل جا شده تلویزیون صفحه تخت

شب یلدا اگه بود، شب یلدای قدیم زیر کرسی

فال حافظ مجمع میوه و خنده و آجیل

یادش بخیر شب یلدا، اگه شد، منو بیدار نکنید

عکس تولد , عکس تولدت مبارک , عکس تولدم مبارک , عکس تبریک تولد , عکس تولدم نزدیکه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

شب یلدا همیشه جاودانی است

زمستان را بهارزندگانی است

عکس کیک تولد , دانلود عکس کیک تولد , تزیین عکس کیک تولد , انواع عکس کیک تولد , عکس کیک تولد عاشقانه , عکس کیک تولد مردانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

شب یلدا شب فر و کیان است

نشان ازسنت ایرانیان است

 دریا , عکس دریا , عکس دریاهای ایران و جهان , عکس دریاهای زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

شب یلدا و وصف بی مثالش

خداوندا مخواه ،هرگز زوالش

عکس پروفایل , دانلود عکس پروفایل , عکس زیبا برای عکس پروفایل , عکس برای عکس پروفایل

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران

شب یلدا فراتر از همه شب

نبینم هیچ کس افتاده در تب

عکس طبیعت , منظره , عکس منظره , عکس طبیعت زیبای ایران , طبیعت جهان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

شب یلدا زحزن و غم مبراست

بساط شادمانی ها مهیاست

گل رز , دسته گل رز , عکس گل رز , گل رز قرمز سفید آبی سیاه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

شب یلدا بیا روشن روان شو

به نزد شاعران همزبان شو

عکس ترسناک , عکس ترسناک واقعی , عکس ترسناک فانتزی , عکس وحشتناک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا شب سال است ای دل

مرا در انجمن ، شعراست محمل

موتور , عکس موتور , عکس موتور سیکلت , دانلود عکس موتور , عکس موتور هندا و کراس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

شب یلدا بلند است و یگانه

نمی گیرد دلم هرگز بهانه

 عکس گرگ , دانلود عکس گرگ با متن , عکس گرگ وحشتناک زخمی , عکس گرگ برای پروفایل

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا کنار دوستان باش

برای ما گلی ازبوستان باش

 عکس بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , عکسهای بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , تصاویر بازیکنان پرسپولیس و همسرانشان , عکس بازیکنان پرسپولیس با همسرانشان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا به آجیل و ترانه

بساط میوه ها در کنج خانه

 عکس رمانتیک , عکس رمانتیک دو نفره , عکس رمانتیک عاشقانه , عکس رمانتیک جدید , عکس رمانتیک با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا ، انار و هندوانه

غذا سبزی پلو، ماهی بهانه

 عکس قلب , عکس قلب شکسته , عکس قلب عاشقانه انسان , عکس قلب و گل فانتزی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮﻭﺩ

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ِ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺯ ﮐﻒ ِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﻭﺩ

ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺨﺖ ﮔﻮﺍﺭﺍﯾﺶ ﺑﺎﺩ ……

ﺩﻝ ِ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻮﻗﯽ ﭘﯽ ِ ﯾﻠﺪﺍ ﺑﺮﻭﺩ؟

ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ !

ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !

ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!

ﻣﻬﺮ ﺩﻳﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ ….

ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ !!

ﺑﺎﺯ ﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ !!

ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﺍﺳﺖ …

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ !!

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ؛

ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﻭ

ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ

ﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ …

ﺯﻧﺪگی ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ …

 ﺯﻧﺪگی ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ …

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﺯﻧﺪگی ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﺪ؛

ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺯ

ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ

ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ …

ﺯﻧﺪگی ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﺳﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ…

 عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

یلدا شب بلند غزلهای مشرقی ست

میلاد هر ترانـــه زیبـای مشرقی ست

آهسته می رسند به مقصد ستاره ها

مهتـــاب گاهواره رویای مشرقی ست

عکس محرم , عکس محرم hd , عکس محرم جدید , دانلود عکس محرم , عکس برای محرم

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

شوم از شام یلدا تیره‌تر بی

درد دلم ز بودردا بتر بی

همه دردا رسن آخر بدرمون

درمان درد ما خود بی اثر بی

 عکس دختر , دانلود عکس دختر ایرانی , گالری عکس دختر بچه , تصاویر دختر زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

شب یلدای غمم را سحری پیدا نیست

گریه‌های سحرم را اثری پیدا نیست

 عکس میوه , عکس میوه های خوشمزه , دانلود عکس میوه های تابستانی , عکس میوه جات عجیب , انواع عکس میوه بهار

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا جدید

با خود از بهر تسلی شب یلدای فراق

هرچه گفتم ز زبان تو غلط بود غلط

موش , عکس موش , زندگی موش , غذای موش , همه چیز در مورد موش

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

روزهای تیره بر شبها فزود

عمر من شد یک شب یلدای عشق

ای تهی از معرفت زحمت ببر

فیض داند قدر نعمتهای عشق

مدل مانتو دانشجویی , مدل مانتو دانشجویی جدید , مدل مانتو دانشجویی 97 , مدل مانتو دانشجویی خوش رنگ

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

آبروی شمع را بیهوده نتوان ریختن

صد شب یلداست در هر گوشه ی زندان ما

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر در ارباب بی‌مروت دنیا

چند نشینی که خواجه کی به درآید

 تزیین سالاد,عکس تزیین سالاد,مدل تزیین سالاد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد

که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم

 عکس آموزش انواع تزیین برنج با زعفران و زرشک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

شب محنت من ز امداد فکرت

درازی شبهای یلدا گرفته

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

با طلعت رای گیتی افروزت

خورشید برآید از شب یلدا

 عکس آفت دهان , عکس آفت دهانی , عکس از آفت دهان , عکسهای آفت دهان , عکس بیماری آفت دهان

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

بس درازستی ای شب یلدا

لیک با زلف دوست کوتاهی

 عکس آهو , عکس آهوی زیبا , عکس آهو بره , عکس آهو و شیر , عکس آهو کارتونی , عکس آهو و گوزن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

کرده خورشید صبح ملک تو

روز همه دشمنان شب یلدا

 عکس پروفایل خاص , عکس پروفایل خاص پسرانه , عکس پروفایل خاص دخترانه , عکس پروفایل خاص و تک , عکس پروفایل خاص پسرونه 2017

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

زلف تو شب دراز یلدا

رخسار تو مهر روز افزون

عکس آسمان , عکس آسمان برای پروفایل , عکس آسمان ابری , عکس آسمان در شب , عکس آسمان بارانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک

کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

 عکس گل , دانلود عکس گل , عکس گل زیبا , عکس گل برای پروفایل , عکس گل متحرک , عکس گل برای تسلیت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

شب یلدا است هر تاری زمویت، وین عجب کاری

که من روزی نمی بینم، خود این شبهای یلدا را

عکس چشم , دانلود عکس چشم زیبا , عکس چشم عسلی , عکس چشم اشک آلود , عکس چشم گریان دختر پسر

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

روز پهلوی شب یلدا زند

خویش را امروز بر فردا زند

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا مبارک

اشک خود بر خویش میریزیم چو شمع

باشب یلدا در آویزیم چو شمع

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس از شب یلدا مبارک

چشم جانرا سرمه اش اعمی کند

روز روشن را شب یلدا کند

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متحرک شب یلدا مبارک

کس نداند غم خسرو مگر آن کس که مباد

بی چراغی بود اندر شب یلدا مانده

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا پیشا پیش مبارک

بر رخ تو کآفت جان من است

از شب یلدا سپه آورده ای

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا مبارک با عکس

دور است کاروان سحر زینجا

شمعی بباید این شب یلدا را

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد اندر چاه یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

لبخند که می زنی

توی دلم انگار اناری ترک بر می دارد

با نگاه تو ناتمام می مانند تمام شعر های دنیا

می دانی!

همه ی این قصه ها

از شهرزاد چشم های تو شروع شد

و الا عاشق ها

عقل شان به این چیزها قد نمی دهد

حالا دیگر

تقصیر یلدای موهای توست

اگر این شب ها خوابشان نمی برد

آخر بهار را

به زمستان گره زده ای

راستی

یک امشب پشت پنجره بایست

بگذار حواس فردا پرت بشود

شاید به اندازه یک دقیقه

بیش تر خواب ببینمت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

در یلداهای بی نهایت هر روزمان

آنقدر به دنبال

آرزوهای گم شده ی خودمان گشتیم

که روزهایمان

به کوتاهی نگاهمان شد!

آرزویم ماندگاری یلدا

در نگاهت است؛

نه فقط در شب هایت

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

در شب یلدای عشقت شب نشین باده ام

خسته از دلتنگی‌ات با جام ها جان داده ام

نیستی هر لحظه اما با منی در شعر من

با خیالت مست در آغوش غم افتاده ام

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

اما برای من

هر شب بی تو

یلداست

منی که

زیر حافظ چشمانت

یادت را

دانه دانه می کنم

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران ایرانی

یلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند،

اى خواستنى ترینِ شب ها! طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران 96

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه، نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛ شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

عمرتون صد شب یلدا

دلتون قدر یه دنیا

توی این شبهای سرما

یادتون همیشه با ما

دل خوش باشه نصیبت

غم بمونه واسه فردا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدای هنرمندان

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.
یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

روی گل شما به سرخی انار

شب شما به شیرینی هندوانه

خندتون مانند پسته

و عمرتون به بلندی یلدا

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا عاشقانه

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای عاشقانه

یلدا، تو که مى آیى، بزرگ ترهاى شاید فراموش شده،
دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشق

امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم

تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا عاشقانه

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛

ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا، «شب عاشقان بی دل» آکنده از عطر مهربانی، سرشار از ترنّم عشق و لبریز از تبسّمِ آینده باد!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه برای شب یلدا

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند زودتر صبح بشه هم هستی ؟

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

شیرینىِ در کنار هم بودن لبخندهاى امشب، هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ریختن بر مزار جدایى هاى فرداست.

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

ما منتظر صبح شب یلدایی

دستی به دعا تا فرج فرداییم

شب یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

امشب جایی نری میخوام بشمرمت

جوجو یلدات مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

محفل آریاییتان طلایی ، دلهایتان دریایی ، شادیهایتان یلدایی ، پیشاپیش مبارک باد این شب اهورایی

روی گل شما به سرخی انار

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

شب یلدا شب بزم و سرور است / شبی طولانی و غمها بدور است

شباهنگام تا وقت سحرگاه / بساط خنده و شادی چه جوراست

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا عاشقانه

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است

شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست
شب یلدا مبارک!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر / زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر

شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق / رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشق

شب یلدایتان پرستاره و پر خاطره باد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

باور به نور و روشنایی است ،

که شام تیره ،از دل شب یلدا

جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد

یلدایتان مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها

یلدایتان رویایی

روزهایتان پر فروغ

شبهایتان ستاره باران!

میان دوستان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!

برایت می زنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گل! مبارک!

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

شب شما به شیرینی هندوانه

خندتون مثل پسته

و عمرتون به بلندی یلدا

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی

بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند.

یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن برای شب یلدا

من امشب دارم می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم… منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش…

از طرف پاییز – یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد

نترس از شب یلدا بهار آمدنی است

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

همهً شب های غم آبستن روز طرب است

یوسف روز ز چاه شب یلدا آید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

بیا ای دل کمی وارونه گردیم

برای هم بیا دیوونه گردیم

شب یلدا شده نزدیک ای دوست

برای هم بیا هندونه گردیم

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

عمرتون ۱۰۰ شب یلدا/دلتون قد یه دریا /توی این شب های سرما/یادتون همیشه با ما

شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

شب یلدا عزیزه هندوونه پ

اگر چه ترش و لیزه هندوونه پ

بهایش را چو پرسیدم ز یارو

بگفتا هیس جیزه هندوونه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

شب یلدا کنار یار بودی

به او دلبسته و بیمار بودی

شپش هایش گرفتی از سر شب

تو ِ نادان مگر بیکار بودی؟

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن برای شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

متن تبریک شب یلدا با عکس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک باد

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

ّعکس نوشته شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن زیبا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

متن تبریک شب یلدا با عکس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس بازیگران در شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس سفره شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا 1396

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس دسر شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی عروس

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا بازیگران ایرانی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس نوشته شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های جدید برای شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

دانلود عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا با کیفیت بالا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید 96

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس تبریک شب یلدا جدید

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس عاشقانه از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکسهای شب یلدا همراه با متن

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدایی

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

جدیدترین عکس های شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با متن درباره شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس متناسب با شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس پیشاپیش شب یلدا مبارک

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس های شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس با کیفیت بالا از شب یلدا

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدای بازیگران

عکس شب یلدا , عکس شب یلدا برای پروفایل , عکس شب یلدا مبارک , عکس شب یلدا با متن , عکس شب یلدا عاشقانه

عکس شب یلدا

شعر در مورد نقاشی

سه‌شنبه 14 آذر 1396 ساعت 16:04

شعر در مورد نقاشی

شعر در مورد نقاشی,شعر در مورد نقاشی کشیدن,شعر در مورد نقاشی من,شعر در مورد نقاشی خدا,شعر در مورد نقاشی عشق,شعر در مورد نقاشی زیبا,شعر در مورد نقاش ازل,شعری در مورد نقاشی,شعر در مورد نقاشی,شعر در مورد نقاش,شعر درباره نقاشی کشیدن,شعری زیبا در مورد نقاشی,شعری در مورد نقاش,شعر کودکانه در مورد نقاشی,شعر نو در مورد نقاشی,شعر درمورد نقاشی,شعر در مورد نقاشان,شعر در وصف نقاشی,شعر در وصف نقاشی,شعری در وصف نقاش,شعر در وصف نقاش,شعر در وصف نقاشان,شعر نقاشی,شعر نقاشی خدا,شعر نقاشی سهراب سپهری,شعر نقاشی کودکان,شعر نقاشی شبکه پویا,شعر نقاشی صورت,شعر نقاشی من,شعر نقاشی عاشقانه,شعر نقاشی عشق,شعر نقاشی کودک,شعر نقاشی خدا,نقاشی خداوند شعر,شعر درمورد نقاشی خدا,شعر و نقاشی سهراب سپهری,شعر حوض نقاشی سهراب سپهری,شعر نقاشی کودکانه,آهنگ نقاشی کودکانه,شعر کودکانه نقاش,شعر و نقاشی کودکان,شعر و نقاشی کودکانه,شعر درباره نقاشی کودکان,شعر برای نقاشی کودکان,شعر درمورد نقاشی کودکان,دانلود شعر نقاشی کودکانه,آهنگ نقاشی شبکه پویا,دانلود آهنگ نقاشی شبکه پویا,دانلود شعر نقاشی شبکه پویا,متن شعر نقاشی نقاشی شبکه پویا,شعر صورتگر نقاش چین,شعر صورتگر نقاش,شعر نقاشی چهره,شعر بوم نقاشی من,شعر در مورد نقاشی من,شعر و نقاشی امین منصوری,شعر نقاش عاشقانه,شعر نقاش عشق,شعر در مورد نقاشی عشق

شعر در مورد نقاشی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نقاشی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در حسرت فتح ات، قلمِ شاعر و نقاش

زیباییِ تو، کار به دست همه داده ست!

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد نقاشی

مثل یک کودک مبهوت که مجبور شود

تا به نقاشی اش آبی نکشد دریا را

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد نقاشی کشیدن

بدنت بکرترین سوژه ی نقاشی ها

و لبت منبع الهام غزل پاشی ها

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد نقاشی من

آه ای تابلوی تازه به سرقت رفته !

کاش نقاش تو این قدر هنرمند نبود

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد نقاشی خدا

پر کشیدیم چه نقاشی زیبایی شد

آسمانی الکی با پر و بالی الکی

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در مورد نقاشی عشق

 نفس نقشی و عقل نقاشی

طبع گردی و عشق فراشی

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر در مورد نقاشی زیبا

 تا کند آفتاب زر پاشی

تا کند نوبهار نقاشی

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد نقاش ازل

 نقش بند حکم دیوان ازل

جمله نقاشی علم و عمل

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد نقاشی

 پی نقاشی سراچه باغ

دارد اندر صدف معصفر گل

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد نقاشی

 هیچ نقاشی نیامیزد چنین رنگ، ای پسر

از تو باطل شد نگارستان ارژنگ، ای پسر

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد نقاش

 ما به گم کردن نشان قدم

تو به نقاشی رواق و حرم

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر درباره نقاشی کشیدن

 دل نیز گره شد بخم ابروی نازش

در طاق تغافل همه نقاشی چین است

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعری زیبا در مورد نقاشی

 نقاشی صنایع پرداز سحر داشت

طاوس رنگها بهم آورد و پر کشید

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعری در مورد نقاش

 التفات رنگ امکان یکقلم آلودگیست

مفت نقاشی کزین تصویر دامان میکشد

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر کودکانه در مورد نقاشی

 دم عیسی سحر در آستین کلک نقاشی

که پرواز نفس دارد ببادش رنگ تصویرم

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر نو در مورد نقاشی

 مور خوارش گفت، کای یار عزیز

گر تو نقاشی، بیا طرحی بریز

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر درمورد نقاشی

 نقشبندی می کند هر دم خیالش در نظر

هیچ نقاشی نمی بندد چنین نقشی دگر

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر در مورد نقاشان

 نقشبندی بین و نقاشی نگر

باده نوشی بین و اوباشی نگر

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر در وصف نقاشی

 نقش اعیانند و موم آنجا وجود

در وجود عام نقاشی نمود

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در وصف نقاشی

 گرنه نقاشی است آتشدست در صلب وجود

پیچ و تاب زلف جوهر در دل فولاد چیست؟

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعری در وصف نقاش

 بی اشک چو خونم ز غم نقش خیالت

نقاشی این روی چو زر می نتوان کرد

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در وصف نقاش

 تو نقاشی کنون ایشیخ در دید

یکی بنگر تو در اسرار توحید

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در وصف نقاشان

 ز نقاشی و بتگریها که کردی

ز تو خیره مانده ست نقاش و بتگر

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر نقاشی

 کرد نقاشی دو گونه نقشها

نقشهای صاف و نقشی بی صفا

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر نقاشی خدا

 به نقاشی نوک تیر خدنگ

تهی کرده صحرای چین را ز رنگ

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر نقاشی سهراب سپهری

 یکی گفت نقاشی اهل روم

پسندیده شد در همه مرز و بوم

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر نقاشی کودکان

 در ته کاسه خیری پی نقاشی باغ

به سر انگشت کند غنچه رعنا ز رحل

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر نقاشی شبکه پویا

 ازین صورت چه می خواهی؟ دوای سیرت بد کن

که تقصیری نکرد ایزد درین صورت به نقاشی

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر نقاشی صورت

با خیالِ تو… بیداری را نقاشی می کنم

چه برمن گذشته؟

منِ مرا ندیده ای؟

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر نقاشی من

اگر من نقاش بودم 

نقاشی‌هایی خوب می‌کشیدم، 

خوب رنگ می‌کردم 

بوم‌ها را قشنگ وُ 

خانه‌ها را پُره رنگ وُ رنگ می‌کردم 

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر نقاشی عاشقانه

می دانی

تقصیر من نیست

اگر زیبایی چشم های تو

توی هیچ بوم نقاشی

جا نمی شود

آنقدر بی رحمانه زیبایی

که چشم دوربین ها را

ضعیف کرده ای

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر نقاشی عشق

اگر انسانِ نخستین بودم

برای گفتن از عشق

لب های تو را بر دیوار غار نقاشی می کردم.

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر نقاشی کودک

خدا آن روز 

لبخند را به صورتت نقاشی کرد

و تو را به زمین فرستاد

دست هایت 

کم کم بوی پونه و بابونه گرفت

و نفست 

عطر تمام شعرهای جهان را

تو از سیاره ای به نام “بهشت” آمدی…

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر نقاشی خدا

در نقاشی‌های پنج سالگی‌ام

خطوطِ اندامِ دختری پیدا بود

که در کنار شیروانی خانه‌ای

آمدن مردی را انتظار می‌کشید

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

نقاشی خداوند شعر

مثل گنجشک کوچکی هستم

خسته از حوض‌ های نقاشی،

می‌شود

آسمان من باشی؟

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر درمورد نقاشی خدا

از ماه

لکه ای بر پنجره مانده است

از تمام آب های جهان

قطره ای بر گونه ی تو

و مرزها آنقدر نقاشی خدا را خط خطی کردند

که خون خشک شده

دیگر نام یک رنگ است

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر و نقاشی سهراب سپهری

گیرم این لبخندِ گرم ِکج ات

بحث انگیزترین تابلوی نقاشیِ قرن بعد شود

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر حوض نقاشی سهراب سپهری

کاش ‌می‌توانستم

دست‌هات را بگیرم

و تو را بنویسم

کاش نقاشی بلد بودم

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر نقاشی کودکانه

خوشا به حال ما که با چند قدم از روی همه چیز رد می شویم.

بی آن که دعایی خوانده باشیم روی دیوار کلیسا نقاشی می کنیم،

به همان سبک‌باری که رفته ایم بر می گردیم

و یقین داریم که برای مذهب نمره خوبی خواهیم گرفت.

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

آهنگ نقاشی کودکانه

گاه یک خال در پرده نقاشی

بیشتر حرف دارد تا نقش یک انسان

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر کودکانه نقاش

بر حاشیه‌ی‌ سوری‌ِ بوم‌

شن‌زاری‌ تفته‌ را نقاشی‌ می‌کنم‌

با سرچشمه‌ای‌ که‌ خواب‌گاه اژدهاست!

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر و نقاشی کودکان

از صورتت نقاشی کشیده ام

همانطور که دلم میخواست باشی

حالا چشمهایت فقط مرا می بیند

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر و نقاشی کودکانه

از ابری به ابر دیگر غلتیده ام،

چون کودکی نقاشی شده بر سقف کلیسا

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر درباره نقاشی کودکان

می خواهی با انگشتانم

روی تنت نقاشی کنم

بعد توی آینه نشانت دهم

که در بهشت ایستاده ای

با سیبی گاز زده ؟

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر برای نقاشی کودکان

سیاه

یعنی

روزگار تاریک و روشن من

مثل

اشک تو

که گونه ات را

با سرمه ی چشمت

نقاشی می کند

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر درمورد نقاشی کودکان

نقاشی های پرشکوه نگارخانه ها

زنده می کند داغ رویاهای نقش برآبم را برای تو

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

دانلود شعر نقاشی کودکانه

می خواهم دریایی نقاشی کنم

رنگین کمانی

اما نمی توانم

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

آهنگ نقاشی شبکه پویا

ای دختر زیبا

تو نه شاعر هستی و نه نقاش

ولی من هستم

اما چه کسی این را می داند

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

دانلود آهنگ نقاشی شبکه پویا

باور کن

تو را پنهان خواهم کرد

در آنچه که نوشته‌ام

در نقاشی‌ها و آوازها و آنچه که می‌گویم

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

دانلود شعر نقاشی شبکه پویا

برای دلدارم گنجشکی نقاشی کردم

برایم قفسی کشید

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

متن شعر نقاشی نقاشی شبکه پویا

برایش زنی نقاشی کردم

برایم کنده و زنجیر کشید

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر صورتگر نقاش چین

برایش دریا و افق نقاشی کردم

برایم سدّی کشید

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر صورتگر نقاش

برایش درختی نقاشی کردم

برایم تبری کشید

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر نقاشی چهره

برایش قلبی نقاشی کردم

برایم اسکناس دلار کشید

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر بوم نقاشی من

برایش ماه را نقاشی کردم

برایم جمجمه و دو استخوان ، نشان مرگ کشید

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد نقاشی من

من می‌بینم

و سرانگشتم را که به تاراج می‌برید

با پلکم می‌نویسم

با مژه‌هایم نقاشی می‌کنم

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر و نقاشی امین منصوری

 فراش خزان ورق بیفشاند

نقاش صبا چمن بیاراست

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر نقاش عاشقانه

 نقاش که صورتش ببیند

از دست بیفکند تصاویر

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر نقاش عشق

 چنین صورت نبندد هیچ نقاش

معاذالله من این صورت نبندم

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در مورد نقاشی عشق

 باشد که ببینی، ای عراقی،

در نقش وجود خویش نقاش

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد نقاشی

 نقاش رخت ز طعنها آسودست

کز هر چه تمام تر بود بنمودست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد نقاشی کشیدن

 نقاش اگر ز موی پرگار کند

نقش دهن تنگ تو دشوار کند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد نقاشی من

 بر آن نقاش قدرت آفرین باد

که گرد مه کشد خط هلالی

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد نقاشی خدا

 گر نسخه روی تو به بازار برآرند

نقاش ببندد در دکان صناعت

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر در مورد نقاشی عشق

 دیوار سرایت را نقاش نمی باید

تو زینت ایوانی نه صورت ایوانت

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد نقاشی زیبا

 نقاش وجود این همه صورت که بپرداخت

تا نقش ببینی و مصور بپرستی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد نقاش ازل

 نسخه این روی به نقاش بر

تا بکند توبه ز صورتگری

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعری در مورد نقاشی

 هنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست

شبیه سازتر از اشگ من ثریا را

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر در مورد نقاشی

 چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد

در چشم های مست تو نقاش چون نهاد

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در مورد نقاش

 در چشم من نیاید خوبی هیچ خوب

نقاش جسم جان را غیبی صور دهد

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر درباره نقاشی کشیدن

 نگردد نقش جز بر کلک نقاش

بگرد نقطه گردد پای پرگار

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری زیبا در مورد نقاشی

 این نقش ها نشانه نقاش بی نشان

پنهان ز چشم بد هله تا بی نشان رویم

شعر در مورد نقاشی

( تعداد کل: 8 )
   1       2    >>